A pobreza e a falta de alimentos

As necesidades alimentarias radican na xestión do auga e a enerxía
  • Por J. Carrera

Dende que empezou a guerra entre Rusia e Ucrania, a relativa tranquilidade coa que transcorrían os días terminouse dando paso a outra realidade. Se antes escoitábase en radio, TV ou na prensa  algo relacionado coa pobreza, agora é constante. Pero, que entendemos por pobreza? Cal é a causa principal? Cantos tipos de pobreza existen? Intentaremos dar resposta a todas estas cuestións ou  outras que se suscitarán, a pobreza é unha secuela que sempre acompañou á humanidade.

Se remontámonos a outras épocas, podemos mencionar entre outros aos colonialismos ou a escravitude, pero na actualidade, en pleno século XXI, as causas da pobreza seguen estando vixentes, son herdadas e agravadas polo paso do tempo xerando desigualdade.

A situación de pobreza en moitos casos, pode ser un compoñente que vai ligado ao lugar de nacemento, ser home ou muller, pertencer a determinados grupos sociais, etc. Estes factores son  condicionantes e fan que moitas persoas vivan en situacións de pobreza extrema.

A pobreza e a desigualdade,
xunto co cambio
climático, son os grandes
retos do novo milenio

A falta de acceso ao auga potable, a alimentación deficiente, falta de asistencia sanitaria, os efectos do cambio climático, os conflitos bélicos e a violencia, incluso a falta de alimentos poden  perpetuar a situación de pobreza na que viven. Outra das causas de pobreza no mundo é a falta de acceso á educación, esa falta de formación e emprego, é segundo o INE (Instituto Nacional de  Estatística), corrobora que é maior entre as persoas de menos estudos.

España finalizou o ano 2020 cunha taxa de risco de pobreza do 21%, iso quere dicir que se incrementou a pobreza en España en 0,3 puntos respecto ao ano 2019, no que o risco de pobreza  significa que é un indicador relativo que mide a desigualdade, non mide a pobreza absoluta, senón cantas persoas teñen ingresos baixos en relación ao conxunto da poboación.

Defínese como limiar de pobreza ou “liña de pobreza” ao nivel de ingreso mínimo ou máximo que pode levar ese país segundo os seus costumes, tradicións ou crenzas, necesario para adquirir un adecuado estándar de vida, polo que se considera que están en risco de pobreza, polo tanto, todas aquelas persoas que viven en fogares cuxos ingresos son inferiores ao 60% da renda mediana no  seu país ou territorio recibindo así ese nome. Case todas as sociedades teñen cidadáns vivindo na pobreza.

Existen varios tipos de pobreza ou así nolo fan entender como tal. Diciamos ao principio que a guerra entre Rusia e Ucrania está xerando unha desestabilización social, política, económica, etc. Esta última é a que está traendo de cabeza a todo o mundo, especialmente a Europa que aos poucos nos fai a todos máis pobres. A pobreza é unha situación pola cal non é posible satisfacer, pola  falta de recursos, as necesidades físicas e psicolóxicas como: alimentación, vivenda, educación, auga potable, electricidade… Existen outras como pobreza infantil, estructural, social, urbana, etc.

A pobreza converteuse nun dos principais problemas a erradicar, tanto por institucións gobernamentais como organismos a nivel global. Moitas organizacións destinan recursos de forma constante para combater esta situación de drásticas consecuencias sendo un lastre para o desenvolvemento aínda que, non todos os lugares presentan o mesmo tipo de pobreza, cada país ten  distintos tipos de medición como diferentes clases de pobrezas que existen no planeta.

En función dunha serie de características pódense clasificar os distintos tipos de pobreza nun tipo ou outro. Se falamos de pobreza social, fai referencia a un tipo de pobreza que xera unha  condición ou situación social da poboación na que se produce mostrando a incapacidade que presentan determinados membros da sociedade para acceder a determinados recursos. Dentro da  pobreza social, pódense establecer outros tipos; dependendo da medición utilizada pode ser: pobreza absoluta, pobreza relativa ou pobreza estructural.

A OMS e UNICEF
publicaron un informe
conxunto o cal revela
que, antes de 2030, dúas de
cada dez persoas no
mundo non terán auga
potable nos seus fogares

Dependendo do área xeográfica, pódese determinar como pobreza rural, pobreza urbana e pensando a quen e como afecte, clasifícase en pobreza extrema -que se coñece como a condición en que  se atopa unha familia que presenta unha serie de carencias que lle impide participar en actividades sociais da comunidade-. Pobreza infantil: dáselle ese nome polo feito de que fai referencia á  pobreza que afecta a nenos e nenas ata que cumpren os 16 anos de idade, que é cando poden incorporarse ao mercado laboral. E tamén a pobreza material, aquela a que as persoas non teñen  acceso a unha serie de elementos materiais como a escolarización, a renda, alfabetismo, o emprego, etc.

A solución á pobreza non é sinxela, é evidente que todos podemos traballar xuntos e aportar o noso gran de area e romper o círculo vicioso que é a pobreza. Son poucas as prioridades pero básicas  e necesarias como o acceso á educación para nenos e pícaras, o acceso á auga potable, pois tres de cada dez viven sen ela, acceso á atención médica e como non, a desnutrición. A pobreza,  vai máis aló de ingresos e recursos, para facilitar uns medios de vida sostenibles. É un problema de dereitos humanos. Por fin a pobreza é complexo, as nosas sociedades son desiguais e iso marca o desenvolvemento das persoas; a pobreza estructural, é unha realidade do mundo. A pobreza cero, é a gran meta dos Obxectivos Desenvolvemento Sostible da Organización das Nacións Unidas,  para lograla no ano 2030.

Entrega de alimentos asignados ás familias // J. Carrera