Renovables vs. non renovables

Existe preocupación en tipos de enerxías non renovables que, ao ser finitas, esgótense

Hoxe imos falar das ener- xías renovables, as que últimamente están de moda, sobre todo en boca dos diri- xentes políticos, en prensa, radio, televisión, etc. Falaremos como se valora nos aparellos eléctricos. Nos últimos tempos, as enerxías reno- vables están de actualidade polo temido cambio climático, por exemplo, o que oco- rrerá en 50 anos, que auguran a desaparición de localidades costeiras, xa falaremos diso, preocupa o reciclaxe e a eficiencia enerxética.

Pero, ¿que é a eficiencia enerxética? Na definición quere dicir que é a arte de usar a menor cantidade posible de enerxía (electricidade, gas, gasóleo, etc.) para conseguir a satisfacción das nosas necesidades de luz, calor, frío e comodidade en xeral. A eficiencia enerxética é fundamental para conseguir un mundo sostible, un exemplo, sabemos si un aparello eléctrico é eficiente cando consome unha cantidade inferior de enerxía para realizar unha actividade e vai en función da calidade do aparello. Esta clasificación aplícase a vehículos, electrodomésticos, edificios e outros produtos. No caso dos electrodomésticos incidiremos un pouco máis pois é de uso diario nos nosos fogares e a partir do 1 de marzo deste 2021, entrou en vigor o novo etiquetado de eficiencia enerxética na Unión Europea, desaparecendo o A+++ ; A++; A+ dos electrodomésticos e aplicando novas etiquetas a outros produtos progresivamente para 2022 como aires acondicionados e secadoras, polo que volve á escala inicial da A a G. As novas etiquetas, mostrarán unha información adicional un tanto interesante a través de símbolos, para que a súa interpretación sexa común en toda a Unión Europea. Todo iso para obter un aforro importante no consumo, pois son aparellos que algúns están funcionando as 24 horas do día. Falamos anteriormente de edificios, pois tamén estes necesitan a cualificación da eficiencia enerxética, é obliga- torio desde o 2013, son sete letras tamén desde a A a G e diferenciarase si é un piso ou vivenda unifamiliar.

A enerxía
renovable
contribúe á creación de
emprego cun
impacto económico
moi positivo

Este documento é impres- cindible á hora de comprar ou alugar un inmueble. Ré- xese para iso o RD/235/2013 en aplicación á Directiva 2010/31/UE. As diferenzas que existen entre enerxía reno- vable e non renovable, é que as renovables son recursos limpos e case inagotables que nos proporciona a natureza e axudan a diminuír a dependencia de suministros externos, favorecendo o desenvolvemento tecnolóxico e creación de empregos. Con todo, as enerxías non renovables son aquelas que cuxas reservas son limitadas e diminúen a medida que se consumen, si as reservas son pequenas, é máis difícil a súa extracción e polo tanto aumenta o custo, por exemplo o petróleo, o carbón, o gas natural ou as nucleares. Pódese dicir que o cambio climático avanza sen control, as variacións climáticas indícano e por mor deste deterioro ambiental xorden e non é de agora, enerxías que expoñeremos como funcionan a grandes liñas, como a Geotermia, que consiste en obter enerxía baixo a superficie porque existe en gran volume en forma de calor. A enerxía do mar, que tamén pode ser utilizada como fonte para producir electricidade aproveitando o movemento das olas, as mareas e tamén as correntes. As que máis nos atopamos son as eólicas e as fotovoltaicas. As eólicas, cando nos desprazamos por lugares montañosos podemos atoparnos con eses molinos xigantes ou tamén chamados aeroxeradores, cuxa dimensión é considerable chegando a ter unha altura da torre duns 60 metros, o rotor duns 8 metros de diámetro e as aspas que roldan os 40 metros. Esta enerxía atópase nas masas de aire na atmosfera que a través dos muíños de vento estratéxicamente situados en toda a xeografía española é

capaz de transformar esa enerxía en electricidade. Xene- ralizando coa enerxía solar, é a que temos nas nosas vivendas, edificios, etc., esta enerxía pódese aproveitar para producir electricidade ou calor. A chamada fotovoltaica consiste nuns módulos fabricados de tal forma para que, cando a radiación solar incide nunhas placas produzan enerxía eléctrica.

Achégase o ano 2050; é o
obxectivo da eliminación de combustibles fósiles como petróleo, gas
natural,
carbón…
¿Poderemos
superar o
desafío?

A denominada solar térmica obtense pola radiación directa para quentar un líquido. Existen outras como a biomasa, enerxía hidraúlica, etc.

As vantaxes deste tipo de e- nerxías é que non contaminan e son respetuosas sobre o medio ambiente, son as denominadas enerxías limpas, seguras para a saúde das persoas, non xeran residuos e son fáciles de trasladar. As que se consideran non renovables, como a enerxía nuclear, que se obtén lanzando neutrones a gran velocidade aos átomos de certas sustancias

 

como o uranio e o plutonio. O carbón, tan coñecido por todos en forma de roca e utilizado en todo o mundo. O gas natural, unha fonte de enerxía moi demandada do mesmo xeito que o petróleo que se atopa no subsuelo e para rematar, ese o ouro negro, un líquido viscoso cuxa formación comezou fai millóns de anos e ata non fai moitos anos, era a enerxía básica para case todo.
Estes tipos de enerxías lévanse utilizando durante moitos anos e existen un gran vo- lume de tecnoloxías baseadas nelas. Estas enerxías tenden a esgotarse por ser recursos finitos, é urxente buscar alternativas para cubrir a demanda enerxética e iso non ocorre de hoxe para mañá, o emprego desta xera residuos e emisións de gases contaminantes á atmosfera, proba diso, é a elimi- nación de plásticos, o efecto invernadero, etc.

19
A transición enerxética xa é un feito, está determinado polo fenómeno denominado “que- cemento global” que quere dicir que o sistema terrestre non é capaz de absorber as emisións dos gases invernadeiro, pero os cidadáns debemos de ser capaces de neutralizar esas emisións tomando como data o ano 2050.